GiMeSpace Desktop Extender 3D 3.4.1.89

GiMeSpace Desktop Extender 3D 3.4.1.89

GiMeSpace – 1,5MB – Shareware – Windows
GiMeSpace Desktop Extender provides a smarter way to use your desktop. It is a small and very simple program for Windows that will allow you to expand your desktop without any limits. When you move your mouse to the edge of your screen you will notice that your desktop extends beyond the borders of your normal desktop. There is a 3D navigator screen where you can see your whole extended desktop and move your windows around, zoom in and out. It provides a cheap alternative for adding more monitors to your computer. You can resize you windows to a size that is bigger then your physical screen. This can be very handy for computers with a small screen like netbook, etc. You can select the autoarrange option to keep your windows next to each other. It has the option to make your Desktop scroll always when you move the mouse. This way you much more enjoy your extra space while at the same time you don't have to move your mouse long distances any more! Other options are: Sticky scrolling, no more scrolling when you hit shortly the border. Scroll one screen at a time. And scrolling using the keyboard. There is a tab where you can select windows that you don't want to scroll, like toolbars etc. You can limit the virtual desktop to the space used by your application windows. And you can save and restore the positions and sizes of all your windows. This program gives you back the pan and scan scrolling function of windows xp for windows vista and windows 7. Try out the free trial version to experience the freedom of more desktop space!

Tổng quan

GiMeSpace Desktop Extender 3D là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi GiMeSpace.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GiMeSpace Desktop Extender 3D là 3.4.1.89, phát hành vào ngày 18/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/08/2011.

GiMeSpace Desktop Extender 3D đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,5MB.

GiMeSpace Desktop Extender 3D Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho GiMeSpace Desktop Extender 3D!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có GiMeSpace Desktop Extender 3D cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GiMeSpace
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại